Regels & Gedrag

Naast de sportieve regels, zijn er ook regels waaraan de leden zich binnen de clubactiviteiten moeten houden.

En ook voor de supporters is er een GEDRAGSCODE.

Daarnaast onderschreef onze club ook het Charter voor Geestig & Gezond Sporten.


Clubregels - Huishoudelijk reglement

Kledij en sporthygiëne

1.     Op training is sportieve kledij verplicht. Onder sportieve kledij verstaan we een korte broek, T-shirt en sportschoenen met witte of kleurvaste zool. Dit moet op training steeds gedragen worden.

2.     Zorg steeds voor een paar extra veters in je sporttas.

3.     Tijdens wedstrijden en trainingen draag je best goede sportkousen.

4.     Houd bij voorkeur je haren kort zodat je geen spelden of hoofdband nodig hebt om ongehinderd te spelen. Verzorg je nagels. Dit verkleint de kans op verwonding van tegenstanders of ploegmaats.

5.     Om dezelfde reden kunnen attributen zoals horloge, ringen, oorringen, polsband gemist worden op training en zijn deze verboden op wedstrijd.

6.     Wees voorzichtig met je persoonlijke bezittingen. Tenzij anders aangegeven, laat niets achter in de kleedkamer en breng je sporttas mee in de zaal tijdens wedstrijden (thuis en op verplaatsing) en trainingen.

7.     Breng geen nutteloze en dikwijls dure voorwerpen mee naar training en/of wedstrijd (bvb Ipod, MP3 speler etc...), dit om diefstal uit te sluiten.

8.     In geen geval, in eigen sportaccommodatie of op verplaatsing kan de club HC Leuven verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van persoonlijke bezittingen of voor diefstal. Dergelijke voorvallen moeten wel gemeld worden aan de trainer en/of de ploegverantwoordelijke.

9.     Na iedere training is het wenselijk en na iedere wedstrijd verplicht dat er gedoucht wordt.

10. Wedstrijdshirt en -broekje worden door de club geleverd. Shirt draag je in het broekje. Broekje voldoende opgetrokken. Voor het wassen van de ploeguitrusting rekenen wij op de bereidwilligheid van de ouders.

11. Het omkleden voor en na de activiteiten mag maximaal 20 minuten duren. Alleen de spelers, de coach en de ploegverantwoordelijke komen in de kleedkamer.

 

Trainingen en wedstrijden

1.     Indien je niet op tijd aanwezig kan zijn, verwittig je steeds de trainer/coach! Vooral naar wedstrijden toe is het bijzonder vervelend als spelers onverwacht niet komen opdagen zeker wanneer nog een verplaatsing moet gemaakt worden. Verwittigen is dus verplicht! Je mag inspreken op een antwoordapparaat, maar verwittig in dit geval nog de ploegverantwoordelijke, coördinator of, indien niet bereikbaar, de jeugdvoorzitter of de jeugdsecretaris.

(Het is uiteraard mogelijk dat een regeling wordt afgesproken aan het begin van het seizoen, respecteer de afspraken !)

2.     Positieve inzet en bereidheid om zich totaal in te zetten, zijn eigenschappen van een goed sportman. Je ploegmaats moeten op je kunnen rekenen! Laat je hoofd nooit hangen als er wat fout gaat. Sporters verlaten steeds het terrein met opgeheven hoofd, ook na verlies.

3.     Spelers vanaf de U12 krijgen een eigen handbal die ze op trainingen en wedstrijden moeten meebrengen. .

4.     Verhalen over de sterkte of de zwakte van tegenstrevers, vroeger behaalde resultaten, afwegen van winst- en verlieskansen behoren voor onze jeugdspelers niet tot de manier om naar een wedstrijd toe te leven.

5.     Tijdens de opwarming voor de wedstrijd concentreer je je 100% op de opwarming. Het aanstaren van tegenstrevers helpt niet en is ongewenst.

6.     Wees positief in je commentaar t.o.v. ploegmaats, coach en afgevaardigden.

Beslissingen van de scheidsrechter worden zonder discussie aanvaard. De concentratie blijft gericht op het spel.

7.     Als de scheidsrechter onsportief gedrag meldt, kunnen sancties worden opgelegd door de VHV. De speler kan worden geschorst en de ploeg wordt daardoor beboet.

8.     Ook op de bank verwachten wij blijvende concentratie op de wedstrijd. Moedig je ploegmaats aan, ook en vooral in moeilijke omstandigheden. Wij zijn uitsluitend positief over de prestaties van de ploegmaats en geven alleen opbouwende kritiek.

9.     Je bent steeds klaar om op het terrein te stappen. De speler die vervangen wordt, geeft een hand aan zijn vervanger. Ook wanneer je ontgoocheld bent, gedraag je je waardig, kreten en gebaren van ontgoocheling en banken aantrappen horen hier niet bij. Ook nu luister je naar de raadgevingen van de coach en kijk je hem/haar aan.

10. Het is verplicht om tijdens de wedstrijden het truitje in de broek te steken, de broek moet tot op een normale hoogte worden opgetrokken. De coach zal hierop letten!

11. Bij een time-out spurt je naar de coach. Zijn raadgevingen zijn op dat moment het belangrijkste. Ploegmaats op de bank luisteren mee en reiken water aan.

12. Na een hele dag op de schoolbanken willen sommigen zich wel eens uitleven. De trainer zal een evenwicht zoeken tussen een goede handbalopleiding en het aspect ‘ontspanning’. Om alles in goede banen te leiden vragen we aan spelers en toeschouwers zich aan een paar afspraken te houden. Daarom zijn op training de volgende gedragsregels zeer belangrijk:

a)     Trainingen starten en eindigen stipt. Wees op tijd!

b)     Alle spelers helpen mee bij het klaarzetten en wegbergen van het materiaal (ballen, kegels, doelen... ).

c)     Verzamel de ballen steeds op dezelfde plaats (omgekeerde bank/ballenzak). Laat geen ballen of waterflessen zomaar ergens rondslingeren in de zaal.

d)     Als de trainer iets zegt, kijk je hem aan, je houdt de bal stil en luistert aandachtig.

e)     Voer de opdrachten steeds zo perfect mogelijk uit.

f)     Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.

g)     Trainingen worden niet gestoord. Storende elementen worden verwijderd.

h)     De sportinstallaties, kleedkamers, worden proper achtergelaten. Laat ons een team zijn met stijl. Het dwingt respect af bij iedereen.

i)       Laat je niet afleiden door vrienden of vriendinnen. Deze blijven aan de kant en storen de training niet.

13. Ook na de wedstrijd en bij de wedstrijden van andere jeugdploegen en seniorploegen gedragen we ons sportief. Dat is het kenmerk en karakter van onze club.

14. Na een wedstrijd geven we de tegenstrevers een hand evenals aan de scheidsrechters en tafelverantwoordelijken.

 

SPORTHAL: afspraken

•     Sporttassen worden meegenomen naar de zaal en achter de bank geplaatst.

•     Er is steeds een verantwoordelijke aanwezig bij wedstrijddagen. Deze zal bij voorbaat de verdeling van de kleedkamers maken en de nodige voorbereidingen treffen. De sleutels van kleedkamers kunnen van deze persoon bekomen worden. Zijn instructies worden zonder tegenspraak gevolgd.

•     Kleedkamers zijn voorzien van afvalbakken, gebruik deze!

•     De sportvloer van de zaal niet betreden met schoeisel waarmee men buiten heeft gelopen.

•     Spelers kunnen de zaal pas betreden bij de start van de training (cluburen), niet vroeger, en na het omkleden in de kleedkamer.

•     Aan spelers en trainers vragen we van respect te hebben voor het materiaal en na de training het materiaal op te ruimen op de voorziene plaatsen.

•     De trainers zien toe op het verantwoord gebruik van het materiaal en hebben hierin een voorbeeldfunctie.

•     Eten en drinken zijn niet toegelaten in de zaal. Water in plastieken flessen is de uitzondering op deze regel. Wanneer er gemorst wordt, dient dit onmiddellijk opgeruimd te worden om schade aan de vloer te voorkomen.

 

 

Attitude

1.     Wees sportief voor vriend en tegenstander.

2.     We zijn ons bewust van onze kwaliteiten, ons optreden getuigt hiervan. Stoer doen behoort niet tot onze stijl. Bluffen met allerlei dingen wordt niet getolereerd.

3.     Alcohol en tabak hebben een negatieve invloed op de fysieke conditie. Op die manier verpruts je een deel van het werk op een training. Je kan niet tot de beteren behoren als je rookt en alcohol drinkt.

4.     Druggebruik heeft zeer ernstige gevolgen en geeft onherroepelijk aanleiding tot verregaande sancties. Er volgt een onderzoek waarna het bestuur zich zal beraden over de te nemen maatregelen. Deze sancties van de club uit staan los van deze die kunnen genomen worden door de VHV en/of wettelijke overheid. Er is geen verhaal mogelijk tegen de genomen maatregelen! Betaalde lidgelden worden in dergelijk geval niet terugbetaald.

5.     Het gebruik van een GSM kan zeer functioneel zijn zoals voor de contactname met ouders voor het oppikken na de training en/of wedstrijd. Dit gebruik dient te gebeuren op een gepaste plaats en tijdstip en mag nooit als storend aan het ploeggebeuren worden ervaren. GSM’s worden niet gebruikt in de kleedkamer of op het terrein! Dit is van toepassing bij trainingen en op wedstrijden. In geval van overtreden van deze regel worden sancties genomen door het Jeugdbestuur. Misbruiken met GSM, zoals het nemen van foto’s en videobeelden op ongeoorloofde plaatsen worden zeer ernstig genomen en consequent bestraft. De sancties van de Club uit, staan los van deze die kunnen genomen worden door de VHV en/of wettelijke overheid. Er is geen verhaal mogelijk tegen de genomen maatregelen! Betaalde lidgelden worden in dergelijk geval niet terugbetaald.

6.     Het meebrengen van wapens of wat daarvoor kan worden aanzien naar trainingen en/of wedstrijden is ten alle tijde verboden. Overtredingen worden streng bestraft en de wettelijke overheid wordt ingelicht. Tegen de genomen sancties is geen verhaal mogelijk! Betaalde lidgelden worden in dergelijk geval niet terugbetaald.

7.     Diefstal of andere criminele activiteit wordt onmiddellijk aan de politie gemeld en heeft de verwijdering uit de club als gevolg. Hiertegen is geen verhaal mogelijk! Betaalde lidgelden worden in dergelijk geval niet terugbetaald.

8.     Probeer ook tijdig te gaan slapen, dat komt de fysieke conditie ten goede.

9.     Snoep en kauwgom worden tijdens trainingen en wedstrijden niet geduld.


Gedragscode Trainers

1.     De trainers dienen zich respectvol te gedragen in de contacten met het bestuur, spelers en ouders

2.     Alcoholgebruik en roken zijn verboden tijdens de trainingen en wedstrijden: zowel voor trainers als spelers

3.     De trainer dient tijdig aanwezig te zijn (10 minuten voor elke activiteit) om de spelers op te vangen, materiaal klaar te zetten en eventueel ouders te woord te staan ivm problemen (jeugd)

4.     De trainers baseren de trainingen op de leerlijn opgesteld door de technisch directeur van de Vlaamse Handbalvereniging: de Heer De Nil

5.     De trainers zorgen voor een positieve uitstraling van de club.

6.     De trainers volgen minimum 1 bijscholing per seizoen, gericht op de leeftijdscategorie waar ze les aan geven

 

Algemene Informatie

Aansluitingen en Lidgelden structuur

Bij de jongste leeftijden (U6 t/m U18/19) krijgt de kandidaat speler de gelegenheid om tijdens 3 proeflessen te ondervinden of handbal hem/haar ligt. 

Valt het mee, dan worden de speler en zijn wettelijke vertegenwoordiger (één van de ouders of voogd) uitgenodigd om een aansluitingsformulier te ondertekenen. De clubsecretaris zorgt vervolgens voor het vervullen van de nodige formaliteiten.

Nadat de aansluitingsformaliteiten werden vervuld zal aan de speler een brief ter bevestiging worden gestuurd samen met de uitnodiging tot betalen van het lidgeld en een blanco medisch attest. Het medisch attest moet door een arts worden ingevuld en ondertekend en vervolgens worden teruggestuurd aan het secretariaat. Dit is uitermate belangrijk met het oog op de verzekering tegen ongevallen en kwetsuren.

 

Lidgelden

De bedragen worden elk seizoen opnieuw vastgesteld, rekening houdend met de leeftijd van de kinderen, het niveau en het aantal trainingen per week.

Voor het seizoen 2018-2019 werden de lidgelden bepaald zoals je vindt op de pagina praktische info. 

Wat je ervoor krijgt, vind je daar ook terug.

Men betaalt minder voor het aansluiten van een tweede of derde kind uit hetzelfde gezin!

Band met de club

Wij verwachten van onze jeugdspelers dat zij geregeld de wedstrijden van de eerste ploeg komen volgen. Het bevordert de band binnen onze club en onze spelers krijgen tegelijk de kans al kijkende heel wat op te steken.


Uitschrijvingen/ontslag leden

Door het lid :

leden kunnen zelf uitschrijven in de maand mei van elk kalenderjaar.

Dit gebeurt door het versturen van een aangetekend schrijven naar de club (maatschappelijke zetel of secretariaat) en naar de V.H.V.

(Dr. Vanderhoeydonckstraat 48 - 3560 Lummen).

Dit wordt tevens bepaald door de Vlaamse Handbal Vereniging en staat vermeld op elke aansluitingskaart.

Ieder ingeschreven lid (voor < 18 -jarigen is handtekening ouders vereist), verklaart zich hiermee akkoord met het afgeven van zijn/haar aansluitingskaart aan de club.


Zolang er geen definitieve uitschrijving mogelijk is, is het uiteraard ten strengste verboden voor een lid om deel te nemen aan handbalactiviteiten bij een andere bij de VHV aangesloten handbalclub, zowel trainingen als westrijden.

Wie dit toch doet, zonder schriftelijke toestemming van het clubbestuur, wordt per deelname beboet met 10 euro.

Bovendien ben je niet verzekerd voor eventuele ongevallen tijdens deze deelnames.


Door de club :

de club kan leden uitschrijven/ontslaan indien

- het lid weigert de openstaande lidgelden of andere schulden t.o.v. de club te betalen

- het lid zich niet houdt aan de regels van het huishoudelijk reglement of de gedragscode

- het lid langdurig afwezig blijft van trainingen of wedstrijden zonder verwittiging of zonder reactie op pogingen tot contact vanuit de club


Lidgelden worden nooit terugbetaald, tenzij het bestuur daar in uitzonderlijke gevallen anders over zou beslissen.

Deze beslissingen vereisen een 2/3 meerderheid binnen het bestuur.

Wanneer maakt een lid aanspraak op (gedeeltelijke) terugbetaling lidgeld ?

- als de club het aanbod van trainingen of wedstrijden niet meer kan waarmaken : b.v. er zijn maar 6 spelers voor het team X (jeugd of senioren) meer over, dan wordt er geen team X ingeschreven in competitie en kunnen de 6 leden die wel betaald hebben, hun lidgeld (eventueel verminderd met ledenbijdragen of verzekeringskosten die al zouden gemaakt zijn door de club) terugvorderen.

Indien het lid zichzelf niet heeft uitgeschreven, blijft het lidgeld voor het nieuwe seizoen verschuldigd.


Laattijdige betalingen lidgeld

Als een lid, het lidgeld laattijdig betaalt, dan komt er per begonnen maand te laat een boete bovenop die als volgt wordt bepaald :

1e maand (b.v. lidgeld moet voor 15/4/2019 betaald worden, vanaf 16/4/2019 begint de eerste maand te laat) : 20,- euro boete.

2e maand te laat : 40,- euro boete

Eventuele kosten voor herinneringen komen hier bovenop:

1e herinnering : gratis (deze zal bij aanvang 1e maand te laat verstuurd worden met 15 kalenderdagen tijd om te betalen)

2e herinnering : per e-mail / sms : 2,50 euro - indien per brief : 3,50 euro (deze zal 15 dagen na de 1e herinnering worden verstuurd)

aanmaning : per aangetekend schrijven (en per e-mail) : kosten op dat moment van het aangetekend schrijven, vermeerderd met 2,50 euro administratiekosten (deze zal vanaf de 32ste dag na de 1e herinnering worden verstuurd): er resten dan nog 15 kalenderdagen na ontvangst om te betalen.

Als na deze aanmaning niet werd betaald, wordt de procedure tot schrapping opgestart binnen de club, met uitsluiting van trainingen en wedstrijden.

Eventuele kosten die zouden voortvloeien hieruit komen ten laste van het geschorste lid.


SEIZOEN 2019-2020

Bestaande leden zullen per 15/3/2019 worden gevraagd om het lidgeld voor 15/4/2019 te voldoen.

Lidgelden voor het seizoen 2019-2020 zullen worden bepaald op de A.V. die zal plaatsvinden op 18/3/2019 en in het verslag hiervan meegedeeld aan elk lid.  De lidgelden worden bepaald door de budgettering en aangepast om de kosten voor de club gedekt te krijgen.

Het lopende seizoen mogen leden die niet meer wensen te vernieuwen uiteraard nog deelnemen aan trainingen of wedstrijden.

Het huidige seizoen eindigt op 30/6/2019.


GEDRAGSCODE

Ja, ik ben een sportouder

Voor de match
Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren.
Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te maken.
Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders maar stimuleer hem wel al zijn talenten te ontwikkelen.
Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden.
 
Tijdens de match

Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
Ik applaudisseer voor knap spel van zowel het team van mijn kind als de tegenstrever.
Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
Ik respecteer de beslissing van de coach en de scheidsrechter.
Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer.
 
Na de match

Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over.
Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstrever.
Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de score of eindstand.
Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn kind wat liep goed, wat minder en wat we eruit leren.


Etisch Verantwoord Sporten

“Hou het fijn rond het plein!”

Met deze slogan wil de federatie iedereen stimuleren onze sport op een positieve manier te benaderen. Samen met de handbalclubs wil de Vlaamse Handbalvereniging blijven werken aan Respect en Solidariteit op en rond het handbalveld.

In maart werd de eerste fase gelanceerd met de Code 7 voor supporters en de flyeractie.

Zij hebben hiervoor een “Code 7” opgesteld voor supporters, trainers, spelers. Deze code bestaat uit positieve gedragsregels waarvan we hopen dat iedereen deze gaat toepassen.
Klik hier voor de presentatie
Bekijk hier het filmpje en ontdek welke 7 codes werden opgesteld.
Meer info, surf dan naar de website van het EVS